ImpET Authorised Service Center

YAMAHA Authorised Service Center

Line 6 Authorised Service Center

Steinberg Authorised Service Center

KAWAI Authorised Service Center

LDM Authorised Service Center

CASIO Authorised Service Center

AMPEG Authorised Service Center
Na skróty:
 
 

musicservice.pl v2.00 PC
MusicService - {$page_title}

Gwarancja firmy YAMAHA obowiązująca
w Europejskim Rejonie Gospodarczym (EWR)*
i Szwajcarii


Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!

Serdecznie dziękujemy za wybór produktu firmy Yamaha! Mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni. Gdyby jednak zdarzyło się, że zakupiony produkt Yamaha będzie wymagał serwisu gwarancyjnego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego nabyli Państwo ten produkt lub z autoryzowanym Centrum Serwisowym Yamaha. Firma Yamaha oferuje pełen serwis gwarancyjny w całym Europejskim Rejonie Gospodarczym EWR* (oraz w Szwajcarii), dlatego też mogą się Państwo również zwrócić do najbliższego sprzedawcy (który posiada uprawnienia do zajmowania się zakupionym przez Państwa typem produktu). Na naszej stronie internetowej (europe.yamaha.com/warranty/) znajdą Państwo wszelkie informacje na ten temat. Jeżeli napotkają Państwo na jakiekolwiek trudności, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju (informacje na ten temat znajdują się na stronie 26 niniejszej karty gwarancyjnej).

* Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania) oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein.


Twoja gwarancja

Firma Yamaha gwarantuje niewadliwość produktu pod względem wykonania i materiału przez okres 2 lat od pierwotnej daty zakupu. W przypadku pianin akustycznych i akustycznych elementów pianin Silent lub Disklavier okres gwarancyjny został wydłużony do pięciu lat od pierwotnej daty zakupu. Firma Yamaha zobowiązuje się, zgodnie z poniższymi warunkami, do bezpłatnej naprawy (dotyczy elementów i robocizny!) lub wymiany wadliwego produktu (lub jego części) (decyzję dotyczącą naprawy lub wymiany podejmuje wyłącznie firma Yamaha). Firma Yamaha zastrzega sobie prawo dokonania wymiany produktu na produkt podobny pod względem rodzaju i/lub wartości w przypadku zakończenia produkcji danego modelu lub uznania naprawy za nieopłacalną.

Warunki:

 1. Do wadliwego produktu MUSI być załączony oryginalny rachunek lub oryginalny dowód zakupu (dowód ten musi być opatrzony datą produktu, kodem produktu oraz nazwą sprzedawcy) oraz opis wad. W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia zakupu, firma Yamaha zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania bezpłatnego serwisu i zwrotu produktu na koszt klienta.

 2. Produkt musi być zakupiony na terenie Europejskiego Rejonu Gospodarczego lub Szwajcarii.

 3. Nie dokonywano żadnych modyfikacji produktu, za wyjątkiem zmian zatwierdzonych pisemnie przez firmę Yamaha.

 4. Gwarancja nie obejmuje:
   a. regularnej konserwacji i naprawy lub wymiany części podlegających szybkiemu zużyciu.
   b. szkód spowodowanych:
   1. naprawami podejmowanymi samodzielnie przez klienta lub nieautoryzowane osoby trzecie,
   2. nieprawidłowym opakowaniem lub postępowaniem z produktem podczas transportu ze strony klienta. Prosimy pamiętać, że za prawidłowe opakowanie produktu oddawanego do naprawy odpowiada osoba zwracająca produkt.
   3. nieprawidłowym użytkowaniem, włącznie z, jednakże bez ograniczenia do: (a) użytkowania produktu w celach innych niż normalne użytkowanie lub jego traktowaniem niezgodnie z instrukcjami firmy Yamaha w zakresie prawidłowego postępowania z produktem, konserwacji lub przechowywania oraz (b) instalowania lub użytkowania produktu w inny sposób, niż sposób zgodny ze standardami technicznymi lub normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju stosowania produktu
   4. wypadkami, uderzeniem pioruna, działaniem wody, ognia, nieodpowiednią wentylacją, wyciekiem baterii lub innymi czynnikami, na które firma Yamaha nie ma wpływu.
   5. wadliwością systemu, do którego został podłączony produkt, oraz/lub niekompatybilnością z produktami innych producentów.
   6. stosowaniem produktu, który nie został zaimportowany do Europejskiego Rejonu Gospodarczego i/lub Szwajcarii przez firmę Yamaha, jeżeli produkt ten nie spełnia standardów technicznych lub norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju jego użytkowania i/lub standardowych specyfikacji produktu dla produktów sprzedawanych przez firmę Yamaha w Europejskim Rejonie Gospodarczym i/lub Szwajcarii.

 5. W przypadku wystąpienia różnic w warunkach gwarancyjnych pomiędzy krajem, w którym produkt został zakupiony a krajem, w którym jest on użytkowany, zastosowanie znajdują warunki gwarancyjne kraju użytkowania produktu.

 6. Firma Yamaha nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub innego rodzaju straty lub szkody, za wyjątkiem tych, które odnoszą się do naprawy lub wymiany produktu.

 7. Prosimy o wykonywanie kopii wszelkich ustawień osobistych i danych, ponieważ firma Yamaha nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany ani utratę tych danych.

 8. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta, wynikających z obowiązujących i stosowanych ustaw poszczególnych krajów, ani praw konsumenta w stosunku do sprzedawców, które powstały na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

 9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

^  Początek strony  ^

   Warunki Gwarancji YAMAHA - wersja w pdf
   Warunki Gwarancji YAMAHA - strona do wydruku